Välkommen till SVELAV- Sveriges Lavinutbildningar

SVELAV – Sveriges Lavinutbildningar är en nationell utbildningsnorm för svenska lavinutbildningar vilken tagits fram i samverkan med Polisen, Fjällräddningen, Försvarsmakten, Svenska bergsguiders organisation, Svenska liftanläggningars organisation, Svenska klätterförbundet, Fjälledarorganisationen, Friluftsfrämjandet, Luleå tekniska universitet samt aktiva lavininstruktörer.

Naturvårdsverket är samordningsansvarig för SVELAV, vilket innebär att Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för utbildningsystemet. Utbildningsutbudet har tagits fram och kommer att fortsätta att utvecklas i samarbete med branschen genom bland annat arbetsgrupper inom Fjällsäkerhetsrådet, instruktörsseminarier samt genom löpande utbildningsutvärderingar.

Naturvårdsverkets och SVELAV:s uppgift är att samordna och kvalitetssäkra svenska lavinutbildningar. Utbildningarna med dess manualer och beskrivningar finns till för att stödja enskilda personer och organisationer att hantera risker i lavinterräng och utbildningarna vänder sig både till människor som är yrkesverksamma i fjällmiljö och till allmänheten.

Naturvårdsverket ansvarar i samverkan med SLAO för organisation, administration och utveckling av utbildningsutbudet. Det är också Naturvårdsverket som ansvarar för innehållet i utbildningarna och publicerar utbildningsmanualerna.  SVELAV arrangerar inte utbildningar i egen regi, utan det görs av instruktörer vilka uppfyller behörighetskraven samt vilka betalar en årlig avgift till SVELAV. Instruktörerna kan arbeta i eget namn eller vara anslutna till en myndighet, organisation eller företag.