SVELAV Pro 2- Lavintekniker

Tid: 7 dagar (60 timmar)

Övergripande utbildningsmål

Efter avslutad Pro 2 utbildning ska deltagarna vara förberedda för självständigt yrkesmässigt arbete i lavinterräng. De ska kunna vidta riskreducerande åtgärder även under försvårande omständigheter. De ska självständigt kunna samla och tolka information om lavinfara och kunna värdera risker för laviner och bedöma lavinfara. De ska fackmässigt kunna vidareförmedla och diskutera informationen med andra. Under ledning eller med hjälp av arbetsrutiner ska de kunna ta ett visst ansvar även för andras säkerhet.

De ska självständigt kunna genomföra en kamraträddning även under försvårande omständigheter, kunna överlämna ansvaret till organiserad räddning och kunna delta i en organiserad räddning.

Detaljerade utbildningsmål

 • Ha förståelse för hur, var och när laviner uppstår
 • Förståelse för begreppet lavinfara och risker för människor
 • Kunna beskriva och klassificera lavinterräng
 • Kunna beskriva hur snötäckets egenskaper påverkar lavinfaran
 • Kunna beskriva och inhämta relevant väderinformation.
 • Kunna inhämta relevant information om snötäcket och lavinaktivitet
 • Kunna självständigt och yrkesmässigt prioritera relevansen vid inhämtandet av ovanstående data
 • Kunna bedöma och kommunicera en korrekt lavinfara
 • Kunna använda riskreducerande åtgärder
 • Ha förståelse för hur mänskliga faktorer påverkar individen och arbetet.
 • Ha förståelse för den nordamerikanska lavinskalan och kännedom om den europeiska varianten.
 • Ha förståelse för hur det yrkesmässiga arbetet anpassas efter rådande förhållanden
 • Känna till det svenska rapportsystemet för att utbyta info om väder, snö och laviner
 • Känna till styrande lagstiftning inom området, produktsäkerhetslag, arbetsmiljölagstiftning
 • Kunna självständigt genomföra en kamraträddning och överlämna till organiserad räddning.

Förkunskapskrav deltagare

 • Svelav Pro 1, SLAO Lavin 1 eller motsvarande utbildning.
 • Deltagarna måste kunna åka offpist samt ha god kondition.
 • Deltagarna måste vara duktiga på sökning med transceiver, sond och spade.