SVELAV Pro 2- Lavintekniker

Beskrivning: En lavintekniker utför fältobservationer och samlar in information om lavinaktivitet, snötäcket och vädret. Arbetet i fält sker systematiskt och observationerna dokumenteras på ett strukturerat och standardiserat sätt. En stor del av kurstiden sker ute  på fjället. En nästan lika stor del av kursen sker inomhus i skolbänken. En lavintekniker kan arbeta exempelvis med observatörsarbete inom lavinprognostjänst, i skidpatrull på skidanläggning eller som lavinspecialist inom Försvarsmakten.  SVELAV Pro 2 är inte att betrakta som en guideutbildning utan syfte och mål är just arbetet som lavintekniker.  Utbildningen inkluderar ett flertal examensprov.

ALLMÄNT

 • Arrangeras av SVELAV lavininstruktör med behörighet för Pro 2.
 •  Kurstid med instruktör cirka 60 timmar över 7 dagar
 • Tid för egna studier tillkommer, cirka 8 timmar, kvällstid under kursen.
 • Under kursen används Observation Guidelines and Recording Standards for Weather, Snowpack and Avalanches (OGRS) från Canadian Avalanche Association som branschstandard.
 • Kursen är mycket krävande på flera sätt och ställer krav på  både fysisk och mental uthållighet hos deltagarna.
 • Antalet deltagare per instruktör får inte överstiga 6 stycken under praktikmomenten
 • Antalet deltagare per instruktör får inte överstiga 24 stycken under teorimomenten.
 • Momentens start och slut ska tydligt framgå för kursdeltagaren om kursens genomförs över längre tid än 7 dagar.
 • Kursen kan delas upp i tre moduler; dag 1-3, dag 4-6 samt dag 7 (examen).
 • Kursen får enbart genomföras om det finns tillgång till följande:
  o Lavinterräng och realistiska snöförhållanden.
  o Kursterräng på kalfjäll och i höjd med trädgränsen som erbjuder lavinterräng i minst två väderstreck.
  o Tillräckliga dagsljusförhållanden för att praktikmomenten kan genomföras i godtagbart ljus.
  o Observationsplats med termometer, HS-stolpe och HN24-platta.
  o Väderdata i realtid och historia (vind, vindriktning, temperatur och luftfuktighet).
  o Väderprognoser för området.

FÖRKUNSKAPSKRAV DELTAGARE

 • Svelav Pro 1 eller motsvarande utbildning från eetablerad organisation i annat land (behöver valideras).
 • SVELAV Lavinräddning Pro eller motsvarande utbildning från etablerad organisation i annat land (behöver valideras).
 • Deltagarna måste kunna åka offpist samt ha god kondition.
 • Deltagarna måste vara duktiga på sökning med transceiver, sond och spade.
 • Goda engelska språkkunskaper.

SÄKERHET UNDER KURSEN
• Varje utomhusmoment ska alltid inledas med en gemensam säkerhetsgenomgång.
• Kursledaren måste vara delaktig i alla beslut och vägval när kursen befinner sig i närheten av lavinterräng.
• Kursledaren måste vid alla tillfällen försäkra sig om att varje enskild deltagare till fullo förstått anvisningar och säkerhetsinstruktioner vid kursmoment i närheten av lavinterräng.
• Kursledare och alla deltagare måste alltid använda lavinryggsäck (airbag) samt hjälm vid alla praktikmoment.

ÖVERGRIPANDE UTBILDNINGSMÅL

Efter avslutad Pro 2 utbildning ska deltagarna:

 • vara förberedda för självständigt yrkesmässigt arbete i lavinterräng.
 • kunna vidta riskreducerande åtgärder även under försvårande omständigheter.
 • självständigt kunna samla och tolka information om lavinfara och kunna värdera risker för laviner och bedöma lavinfara.
 • fackmässigt kunna vidareförmedla och diskutera informationen med andra.
 • Under ledning eller med hjälp av arbetsrutiner kunna ta ett visst ansvar även för kollegors säkerhet.

DETALJERADE UTBILDNINGSMÅL

Efter avslutad Pro 2 utbildning ska deltagarna:

 • Ha förståelse för hur, var och när laviner uppstår
 • Förståelse för begreppet lavinfara och risker för människor
 • Kunna beskriva och klassificera lavinterräng
 • Kunna beskriva hur snötäckets egenskaper påverkar lavinfaran
 • Kunna beskriva och inhämta relevant väderinformation.
 • Kunna inhämta relevant information om snötäcket och lavinaktivitet
 • Kunna självständigt och yrkesmässigt prioritera relevansen vid inhämtandet av ovanstående data
 • Kunna bedöma och kommunicera en korrekt lavinfara
 • Kunna använda riskreducerande åtgärder
 • Ha förståelse för hur mänskliga faktorer påverkar individen och arbetet.
 • Ha förståelse för den nordamerikanska lavinskalan och kännedom om den europeiska varianten.
 • Ha förståelse för hur det yrkesmässiga arbetet anpassas efter rådande förhållanden
 • Känna till det svenska rapportsystemet för att utbyta info om väder, snö och laviner