SVELAV Friåkning 2 – fortsättningskurs lavinsäkerhet

Beskrivning: En tredagars fortsättningsutbildning med fokus på turplanering och riskhantering. Utbildningen följer ett tydligt mönster med dagliga förberedelser, genomförande och uppföljning, inspirerat av professionell systematisk hantering av lavinrisk fast på ett sätt som är anpassat  för semester och rekreation. Metodiken är tydlig och enkel att ”ta med” från kursen och använda vid egen framtida åkning.

Stort fokus läggs vid förståelse för lavinprognosernas  lavinproblem och hur deltagarna som grupp förhåller sig till aktuella sådana . Några centrala moment innefattar turplanering och förberedelser, gruppkommunikation, beslutsfattande, inhämtning och prioritering av information samt säkra vägval på fjället. Kursen är praktisk till sin karaktär och majoriteten av utbildningsmomenten sker ute på fjället. Det tydliga målet är att deltagarna är förberedda för att planera och genomföra egna toppturer och egen offpiståkning efter utbildningen.

Utbildningen är med fördel åtminstone delvis topptursbaserad men den går att genomföra även helt liftburen på utvalda lämpliga kursorter. Kontakta din instruktör för mer information angående upplägget.

ALLMÄNT

  • Kurslängd 3 dagar 
  • Antalet deltagare per instruktör får inte överstiga sex (6) stycken
  • Förkunskapskrav deltagare: Friåkning 1
  • Observera att utbildningen inte täcker kraven för yrkesmässigt arbete i lavinterräng utan enbart är gångbar för eget bruk.
  • Utförare: SVELAV lavininstruktör med behörighet att undervisa Friåkning 2
  • Kursen får enbart genomföras om det finns tillgång till följande:

– Lavinterräng i minst två väderstreck
– Realistiska snöförhållanden
– Tillräckliga dagsljusförhållanden så att kursdagarna kan genomföras i godtagbart ljus
– Dagliga lavinprognoser för området
– Dagliga väderprognoser för området

SÄKERHET UNDER KURSEN
• Varje utomhusmoment ska alltid inledas med en gemensam säkerhetsgenomgång
• Instruktören måste vara delaktig i alla beslut och vägval när kursen befinner sig inuti eller i närheten av lavinterräng
• Instruktören måste vid alla tillfällen försäkra sig om att varje enskild deltagare till fullo förstått anvisningar och säkerhetsinstruktioner vid kursmoment inuti eller i närheten av lavinterräng
• Instruktören och alla deltagare måste alltid använda lavinryggsäck (airbag) samt hjälm vid alla utomhusmoment.

UTBILDNINGSMÅL
Efter utbildningen ska deltagaren kunna:

Hantera sin personliga risk i lavinterräng
• Identifiera och beskriva lavinterräng, i synnerhet den typ av terräng som ska undvikas
• Mäta/uppskatta lutning över en sträcka av 20 meter i kruxet av aktuell terräng
• Observera och förutse platser där snö ackumulerats av vindtransport
• Beskriva olika lavinproblem och hantering av dessa
• Välja tänkesätt beroende på situation och lavinproblem
• Välja lämpliga säkerhetstekniker beroende på terräng och lavinproblem
• Använda checklistor vid planering, genomförande och utvärdering av turer/åkning
• Anteckna och utvärdera varje dags vägval och beslut i syfte att förbättra dessa inför nästa dag

  • Förstå begränsningarna i sin lavinutbildning när det gäller att bedöma lavinfara.

Samla in och dokumentera information om väder, snö och laviner
• Göra relevanta fältobservationer av väder, snö och laviner
• Utföra förenklat kompressionstest och förenklat utökat kompressionstest samt tolka resultat som antingen plötsligt eller trögt
Genomföra kamraträddning och larma
• Söka med transceiver och sond för att hitta två saknade samt prioritera vilken av dessa man ska gräva fram först
• Genomföra strukturerad och effektiv grävning
• Larma på ett ordnat sätt