SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk

Beskrivning: En grundläggande lavinutbildning för arbete utomhus i fjällmiljö. Stort fokus läggs vid att känna igen lavinterräng och hantera lavinrisk utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Innehåller examensmoment för lavinterräng och kamraträddning. Utbildningen består delvis av teoripass och delvis av praktiska moment utomhus.

ALLMÄNT

  • Arrangeras av SVELAV lavininstruktör med behörighet för Pro 1.
  • Kurstid 3 dagar
  •  Antalet deltagare per instruktör får inte överstiga 6 stycken under praktikmomenten.
  • Antalet deltagare per instruktör får inte överstiga 24 stycken under teorimomenten.
  •  Momentens start och slut ska tydligt framgå för kursdeltagaren (extra viktigt om kursen genomförs uppdelad på längre tid än tre dagar)
  • Kursen får enbart genomföras med tillgång till lavinterräng och realistiska snöförhållanden

SÄKERHET

  • Kursmomenten ska genomföras i närheten av lavinterräng men får inte genomföras i terräng där deltagarna under kursen är exponerade för lavinrisk (startzoner, lavinbanor och utloppsområden).

ÖVERGRIPANDE UTBILDNINGSMÅL
Deltagarna ska efter utbildningen:
• vara förberedda för yrkesmässigt arbete i lavinterräng, under ledning eller med stöd av arbetsrutiner
• ha kunskap och förmåga att ta ansvar för sin säkerhet och arbetsmiljö i närheten av lavinterräng
• kunna använda riskreducerande åtgärder
• självständigt kunna genomföra en kamraträddning, kunna överlämna ansvaret till organiserad räddning och kunna delta i en
organiserad räddning under ledning.

DETALJERADE UTBILDNINGSMÅL
Efter utbildningen ska deltagaren kunna:
• identifiera och undvika lavinfarlig terräng (examineras)
• tolka, använda och förmedla information om lavinfarlig terräng
• använda riskreducerande åtgärder
• beskriva hur mänskliga faktorer påverkar beslut och handling
• genomföra en effektiv och säker kamraträddning (examineras)
• styrande lagstiftningar och hur man rapporterar olyckor och incidenter.

Efter utbildningen ska deltagaren ha kännedom om:
• grunderna i snökunskap och snöstabilitetsbedömning
• hur man tolkar och använder information om lavinfara
• hur man tolkar och använder väderinformation
• hur man rapporterar intressanta observationer
• SVELAV:s övriga yrkesinriktade lavinutbildningar.

FÖRKUNSKAPSKRAV DELTAGARE

  • Utbildning i Första hjälpen motsvarande minst tre dagar och som inkluderar HLR och hypotermi. Exempelvis SLAO Första hjälpen i backe, NOLS Wilderness First Aid eller Adventure Medicine AOV.
  • Deltagarna bör  vara i god fysisk form samt kunna ta sig fram på skidor utanför pistade nedfarter på ett säkert sätt,  alternativt för skoterburen kurs kunna köra skoter i terräng utanför skoterlederna.
  • Deltagarna bör även ha tränat sökning med transceiver innan kursen.