Introduktionsutbildning till lavinsäkerhet

SVELAV Intro

Tid: ca 2 timmar som presentation av en lavininstruktör  eller som webbutbildning

En bred, orienterande och folkbildande introduktion till laviner som fenomen och möjligheter/ svårigheter för den enskilda att hantera lavinfara. Introduktionen erbjuds både som webbutbildning samt som presentationsmaterial för den som vill hålla en föreläsning om laviner för sina vänner, elever eller på annat sätt.

Övergripande utbildningsmål

Att deltagarna introduceras till verktyg för att hantera sin egen risk i lavinterräng. Introduktionen ska framförallt visa vägar att lära sig använda dessa verktyg i framtiden. Det ska tydligt framgå att intron är mycket begränsat kunskapsunderlag för beslut i lavinterräng.

Detaljerade utbildningsmål

Efter introduktionen ska deltagarna

  • Känna till grunderna för hur laviner uppkommer och hur de blir utlösta.
  • Känna till vilka grupper som drabbas av laviner och farorna om man hamnar i en lavin
  • Känna till var på fjället som laviner förekommer (Terräng)
  • Känna igen terräng som förvärrar konsekvenserna av en lavin (terrängfällor)
  • Känna till vid vilka tillfällen laviner är vanligast (Snö och väder)
  • Känna till enkla förhållningsregler och vanor som reducerar riskerna vid en lavinolycka
  • Känna till hur man söker information om lavinfarligterräng (Lavinterrängklassning)
  • Känna till var man söker information om lavinfaran just nu (Lavinprognoser)
  • Känna till och ha sett lavinsäkerhetsutrustning
  • Känna till hur de själva kan lära sig mer om att hantera lavinfara (SVELAV:s övriga utbildningsutbud)

Svelav Lavin Intro finns även som webbutbildning, klicka här för att läsa mer!